شماره حساب ها

شماره حساب شبای بانک پارسیان:  IR 2105 4010 4480 0013 5842 7000


شماره حساب  بانک پارسیان:    0-1358427-800

شماره کارت بانک پارسیان :  5494-4006-0610-6221

شماره کارت بانک ملی:   1432-2138-9911-6037 

شماره حساب بانک ملی:0314993504004

شماره حساب بانک اقتصاد نوین: 18380049328211

شماره کارت بانک اقتصاد نوین: 6274121147602387
 

                                                    به نام :  احمدرضا هیزمی آرانی

: 1390/11/9
: 3009